AS MOT - logo Oddział Polesie
STACJA KONTROLI POJAZDÓW kreska AUTO-SERWIS kreska AUTO-GAZ kreska FIRMA kreska KONTAKT kreska PROJEKTY UE kreska ODDZIAŁ TEOFILÓW

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1.Nazwa Firmy „AS- MOT” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Motoryzacji s.c. 
2.Adres  Al. Włókniarzy 211, 90-768 Łódź
Telefon 042/205 44 36
Fax 042/630 27 96
adres poczty elektronicznej asmot@asmot.pl
3.Numer w Ewidencji Działalności Gospodarczej Jacek Szlaga nr wpisu. 33295, Zdzisław Arendarczyk nr wpisu 60560 
4.Numer NIP 727-261-09-92
5.REGON 473216044
6.Sposób udzielania zamówienia Zamówienie udzielone w oparciu o „Zasady udzielania zamówień” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013; Oś Priorytetów III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość.
7.Tytuł projektu Zakup innowacyjnego wyposażenia do diagnostyki pojazdów, w celu podniesienia konkurencyjności firmy
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa;

8.Nazwa osi priorytetowej i działania
Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Działanie III.6 Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw 
9.Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, których zakres i ilość został szczegółowo opisany w ślepym kosztorysie inwestorskim, który jest do odbioru w siedzibie Przedsiębiorstwa w Łodzi, Al. Włókniarzy 211, poniedziałek – piątek w godz. 8-15.
10.Opis sposobu obliczania ceny Cena obejmuje wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić za dostarczony towar, usługę lub roboty budowlane. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru usługi lub wykonanie robót budowlanych podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Cena w walucie innej niż PLN zostanie obliczona na podstawie średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otwarcia ofert. Należy podać cenę netto oraz cenę brutto podając stawkę i wysokość podatku VAT oraz stawkę i wysokość podatku akcyzowego. 
11.Opis kryteriów i ich znaczenie, sposób wyceny ofert Cena – 100 % Formuły związane z liczeniem punktów za określone kryteria w ofercieLiczba punktów = 100 * (Cena minimalna z wszystkich złożonych ofert / Cena analizowanej oferty) 
12.Termin wykonania zamówienia do końca listopada 2011 roku
13.Opis sposobu przygotowania ofert Oferty proszę składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z podaniem na kopercie nazwy składającego zamówienie oraz z dopiskiem „Odpowiedź na zamówienie, sierpień 2011 – roboty budowlane”.
14.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 90-768 Łódź, Al. Włókniarzy 211
termin składania ofert – od 19.08.2011 r. do 29.08.2011 do godz. 15:00
termin otwarcia ofert - 29.08.2011 godz. 16:00
15.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków Wykonawca zobowiązuje się przedstawić ofertę w formie pisemnej przedstawionej w ślepym kosztorysie inwestorskim, który dostępny jest w siedzibie Przedsiębiorstwa w Łodzi przy Al. Włókniarzy 211
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków zamówienia lub unieważnienia postępowania.
 
Nasi Partnerzy
STACJA KONTROLI POJAZDÓW dolna-kreska AUTO-SERWIS dolna-kreska AUTO-GAZ dolna-kreska FIRMA dolna-kreska KONTAKT dolna-kreska OGŁOSZENIA dolna-kreska ODDZIAŁ TEOFILÓW