AS MOT - logo Oddział Polesie
STACJA KONTROLI POJAZDÓW kreska AUTO-SERWIS kreska AUTO-GAZ kreska FIRMA kreska KONTAKT kreska PROJEKTY UE kreska ODDZIAŁ TEOFILÓW

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1.Nazwa Firmy „AS- MOT” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Motoryzacji s.c.
2.Adres  Adres Al. Włókniarzy 211, 90-768 Łódź
Telefon 042/205 44 36
Fax 042/630 27 96
Adres poczty elektronicznej asmot@asmot.pl
3.Numer w Ewidencji Działalności Gospodarczej Jacek Szlaga nr wpisu. 33295, Zdzisław Arendarczyk nr wpisu 60560 
4.Numer NIP 727-261-09-92
5.REGON 473216044
6.Sposób udzielania zamówienia Zamówienie udzielone w oparciu o „Zasady udzielania zamówień” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013; Oś Priorytetów III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość
7.Tytuł projektu i nr umowy Zakup innowacyjnego wyposażenia do diagnostyki pojazdów, w celu podniesienia konkurencyjności firmy – nr umowy: UDA-RPLD.03.06.00-00-055/10-00
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa

8.Nazwa osi priorytetowej i
działania
Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Działanie III.6 Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw
9. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia w trybie składania ofert jest dostawa następujących urządzeń:
 
1. Urządzenie do kontroli i regulacji geometrii kół samochodów osobowych – urządzenie powinno charakteryzować się danymi technicznymi wskazanymi poniżej lub danymi równoważnymi:
piksel Przystosowany do pojazdów o posiadających obręcze w zakresie 
  średnic od 12" do minimum 18"
piksel Możliwość sterowania urządzeniem za pomocą wiązki laserowej
piksel Rozstaw kół przednich samochodu 1100 – 1800 mm
piksel Rozstaw osi pojazdu 1800- 4700 mm

2. Urządzenie do kontroli i regulacji geometrii kół samochodów ciężarowych - urządzenie powinno charakteryzować się danymi technicznymi wskazanymi poniżej lub danymi równoważnymi:
piksel Przystosowany do pojazdów o posiadających obręcze w zakresie 
  średnic od 14" do 24"
piksel Możliwość sterowania urządzeniem za pomocą wiązki laserowej
piksel Dopuszczalny nacisk koła na jedną obrotnicę - 5000 daN (~ 5000kG)
10. Opis sposobu obliczania ceny Cena obejmuje wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić za dostarczony towar, usługę lub roboty budowlane. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru usługi lub wykonanie robót budowlanych podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Cena w walucie innej niż PLN zostanie obliczona na podstawie średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otwarcia ofert. Należy podać cenę netto oraz cenę brutto podając stawkę i wysokość podatku VAT oraz stawkę i wysokość podatku akcyzowego. 
11. Opis kryteriów i ich znaczenie, sposób wyceny ofert Cena – 100 % Formuły związane z liczeniem punktów za określone kryteria w ofercieLiczba punktów = 100 * (Cena minimalna z wszystkich złożonych ofert / Cena analizowanej oferty) 
12. Termin wykonania zamówienia nie później niż do końca listopada 2011 roku
13. Opis sposobu przygotowania ofert
Oferty można składać drogą elektroniczną (e-mailem) lub listownie bądź osobiście w zamkniętych kopertach z podaniem na kopercie nazwy składającego zamówienie oraz z dopiskiem „Oferta na zamówienie – geometria”.
14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 90-768 Łódź, Al. Włókniarzy 211
e-mail: asmot@asmot.pl
termin składania ofert – od 10.11.2011 r. do 28.11.2011 do godz. 15:00
termin otwarcia ofert – 28.11.2011 godz. 15:30
15. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków zamówienia lub unieważnienia postępowania.
 
Nasi partnerzy
STACJA KONTROLI POJAZDÓW dolna-kreska AUTO-SERWIS dolna-kreska AUTO-GAZ dolna-kreska FIRMA dolna-kreska KONTAKT dolna-kreska OGŁOSZENIA dolna-kreska ODDZIAŁ TEOFILÓW