AS MOT - logo Oddział Polesie
STACJA KONTROLI POJAZDÓW kreska AUTO-SERWIS kreska AUTO-GAZ kreska FIRMA kreska KONTAKT kreska PROJEKTY UE kreska ODDZIAŁ TEOFILÓW

INFORMACJA dot. ZAKOŃCZONEGO POSTĘPOWANIA.

1. Nazwa beneficjenta (udzielającego zamówienia): „AS- MOT” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Motoryzacji s.c. 
2. Nazwa projektu: „Zakup innowacyjnego wyposażenia do diagnostyki pojazdów, w celu
podniesienia konkurencyjności firmy”.
3. Oś priorytetowa i działanie: Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działanie III. 6 Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw.
4. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania posadzek i montażu bram garażowych. Szczegółowy zakres i ilość prac został szczegółowo opisany w ślepym kosztorysie inwestorskim.
5. Data i miejsce ogłoszenia zamówienia: 19-08-2011, 90-768 Łódź, Al. Włókniarzy 211
6. Liczba otrzymanych ofert:  1
 

Streszczenie oceny i porównania ofert:

Lp. Nazwa i adres oferenta Cena Nazwa kryterium I
Cena
oraz ilość
przyznanych
punktów
Suma
otrzymanych
punktów
1. Zakład Remontowo-Budowlany
Grzegorz Gorzkiewicz
92-403 Łódź
ul. Olechowska 2/2
20200,00 PLN – netto
24846,00 PLN - brutto
100 100
 
W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta firmy:
Zakład Remontowo-Budowlany Grzegorz Gorzkiewicz, 92-403 Łódź, ul. Olechowska 2/2
(nazwa/firma i adres wykonawcy)

Uzasadnienie:
Zakład Remontowo-Budowlany Grzegorz Gorzkiewicz przedstawił najniższą cenę, otrzymując 100
punktów. Cena stanowiła jedyne kryterium wyboru ofert 1
Nasi partnerzy
STACJA KONTROLI POJAZDÓW dolna-kreska AUTO-SERWIS dolna-kreska AUTO-GAZ dolna-kreska FIRMA dolna-kreska KONTAKT dolna-kreska OGŁOSZENIA dolna-kreska ODDZIAŁ TEOFILÓW